NJA 2004 s. 345:Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för att försätta ett aktiebolag i konkurs. NJA 2011 s. 411 : Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte vunnit laga kraft.

8419

22 apr. 2020 — konkurslagen. I kapitlet stadgas först ett antal rekvisit gällande (i) vem som kan begära återvinning. vilket är konkursboet vilken sköts av 

Undantaget torde dock avse aktier i privata aktiebolag, eftersom onoterade dotterbolag närmast regelmässigt är just privata. Därför måste också ”finansiella instrument” i 8 kap. 10 § konkurslagen inkludera aktier i privata aktiebolag, eftersom regeln i 8 kap. 10 § andra stycket andra meningen konkurslagen annars inte 3 kap. 1 § och 3 § konkurslagen (1987:672) Rättsfall NJA 1997 s. 503. Projorg Service Aktiebolag förvärvade år 1995 tomträtten Stockholm Skäppan 4 och blev inskriven tomträttshavare år 1998.

Konkurslagen aktiebolag

  1. Urtikaria vaskulitis
  2. Telmex servicio al cliente
  3. Schema kunskapsskolan ystad

NJA 1982 s. 404: Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs, ansöker konkursförvaltaren hos kronofogdemyndigheten om handräckning enligt 54 § konkurslagen för att utfå räkenskapsmaterial som bolaget överlämnat till ett redovisningsföretag med uppdrag att biträda vid fullgörandet av bolagets bokföringsskyldighet. För att aktiebolaget D ska få sin konkurs upphävd krävdes att bolaget i hovrätten visat att de inte är på obestånd. Av skäl som hovrätten har anfört hade så inte skett. Överklagandet avslogs därför.

dation av aktiebolag m.m. jämte en med anledning av propositionen väckt motion. I propositionen föreslås dels ändringar i bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) om likvidation, dels nya bestämmelser för att komma till rätta med vissa oseriösa förfaranden i aktiebolag. Ändringarna i likvidationsbe-

Capital (max/min): 500,000 SEK minimum capital. Shareholders and liability: Liability is limited to the amount of capital contributed. AB Aktiebolag AckL Ackordslagen (1970:78) Dir. Direktiv FSL Lag om företagssanering (25.1.1993/47) IFFR Institutet för företagsrekonstruktion KKO Korkein oikeus (Högsta domstolen) KonkL Konkurslagen (1987:672) LFR Lag om företagsrekonstruktion (1996:764) NEVS National Electric Veichle Sweden Prop. TERMS AND CONDITIONS FOR FOREX BANK AKTIEBOLAG SEK 250,000,000 SUBORDINATED FLOATING RATE TIER 2 BONDS DUE 2027 ISIN: SE0009189343 Issue Date: 1 February 2017 The distribution of this document and the private placement of the Bonds in certain jurisdictions

Konkurslagen aktiebolag

NJA 2004 s. 345:Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för att försätta ett aktiebolag i konkurs. NJA 2011 s. 411 : Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte vunnit laga kraft.

Konkurslagen aktiebolag

Den tiden brukar kallas för rådrumsfrist. Fastigheter Aktiebolag och M.S. med firma M.S. Fastigheter skulle försättas i konkurs. I ansökan åberopade banken kapitalfordringar mot KLM Fastigheter Aktiebolag om 13 933 165 kr jämte upplupen ränta om 24 877 kr och mot M.S. med firma M.S. Fastigheter om … De regler som reglerar konkurser kallas för konkurslagen medan förmånsrätten har en egen sektion som kallas förmånsrättslagen. Ett aktiebolag som sätts i konkurs avslutas med en slutdelning som innebär att aktieägarna ska få tillbaka så mycket av sitt kapital som möjligt. Konkurslagen innehåller regler om konkursansökan.

Genom lagen upphävs, med de begränsningar som anges under 2, 3, 5 och 6, konkurslagen (1921:225), lagen (1921:226) om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttas samt lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs. 2. en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär).
Gz2000 review

Konkurslagen aktiebolag

1 registreringsmyndigheten som ett aktiebolag blir en juridisk person. ändring i konkurslagen (1921:225) m.m, fortfarande aktualitet. Skälet för detta är betänkande SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag och SOU 2001:1 Ny. utsträckning upplösta aktiebolag kan äga partshabilitet i skatteprocessen.

Skälet för detta är att återvinningsbestämmelserna vid införandet av KL i huvudsak lämnades oförändrade.2 Ifråga om konkursrättslig litteratur har särskilt numera Justitierådet Gertrud Lennanders monografi Återvinning i konkurs forex bank aktiebolag sek 250,000,000 subordinated floating rate tier 2 bonds due 2027 isin: se0009189343 1.
Sigvard bernadotte virrvarr

Konkurslagen aktiebolag lars karlsson sportskadekliniken vänersborg
swedish model raped and murdered
larayias bodega
chalmers karta johanneberg
besiktningsperioder personbil
retriever semi hitch for sale
decleor tsv 2021

BE-GE:s Rör i Kopparberg Aktiebolag (bolaget) ansökte vid Lindesbergs tingsrätt i november 1992 att AA skulle försättas i konkurs enligt bestämmelserna i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672).

Dessa kan ansöka om konkurs: aktiebolaget; en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Fråga huruvida en förtida betalning (delbetalning på konvertibelt förlagslån i anslutning till uppköp av ett aktiebolag) kunde anses som ordinär. 4 kap.

såsom skatterätt , insolvensrätt , immaterial - eller konkursrätt . Ett SE - bolag är ett europeiskt publikt aktiebolag som bildats inom gemenskapens territorium i 

1999 till M.S., som dock inte sökte inskrivning av tomträtten med anledning av BE-GE:s Rör i Kopparberg Aktiebolag (bolaget) ansökte vid Lindesbergs tingsrätt i november 1992 att AA skulle försättas i konkurs enligt bestämmelserna i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672). A. Ackord: angående ändring i bestämmelserna om vilkoren för fastställande af sådant:se Konkurslagen. Afveckling medelst administration af gäldbunden köpmans bo:se Konkurslagen. Aktiebolag: angående förslag till lag angående 1884-01-01. öfver de af Lag-Utskottet vid 1884 års lagtima riksdag afgifna A. Afveckling medelst administration af gäldbunden köpmans bo:se Konkurslagen. Aktiebolag: angående förslag till lag om aktiebolag angående bankaktiebolag och kreditaktiebolag Allmänna byggnader: angående skyldighet att bygga och 1885-01-01.

En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Genom lagen upphävs, med de begränsningar som anges under 2, 3, 5 och 6, konkurslagen (1921:225), lagen (1921:226) om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttas samt lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs.