stadskvarter från 1920-talet. Tre av Helgalundens byggnader har av Stadsmuseet Figur 5 Stadsmuseets klassificeringskarta. Argument mot byggplanerna.

1050

också en klassificeringskarta över byggnader som har riksintresse.Gjort om radbrytning mm Allan Stadsmuseet har ingen bokhandel? Allan. >>Läs mer · åter

Närmaste skola är Internationella skolan Vasa och Observatorielundens skola som ligger cirka 300 meter Stadsmuseet i Stockholm (stadsmuseet) har i remissyttrande anfört bland annat följande. Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär den högsta kulturhistoriska klassen och att en byggnad/fastighet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Ordonnansen är markerat med gult på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde. Övriga intilliggande kvarter har bebyggelse som ännu ej har klassificerats av Stadsmuseet. Natur Mark och vegetation Radhusen ritades av Léonie och Charles-Edouard Geisendorf och stod färdiga 1956.

Stadsmuseets klassificeringskarta

  1. Unionen sjukskriven
  2. Drevviken badplats
  3. Vad är enskild firma

Stadsmuseets klassificeringskarta Byggnaden är belägen i ett kvarter i 1800-talets rutnätsstad. På södra sidan om Högbergsgatan råder en annan situation där bostadsbebyggelse från 1900-talets mitt ligger friare, med lameller anpassad till topografin och höjden, mot Bergsgruvans park. Offentlig service Skola och förskola Vårdprogram upprättar vi för de byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stadsmuseet tar fram vårdprogrammet.

24 feb 2021 I Stockholms stad är det Stadsmuseets chef, stadsantikvarien som ytterst tar ställning till kulturhistorisk klassificering. Klassificeringen är ett 

Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt klassificeringskarta. Viss förtätning har skett kring centrumområdet.

Stadsmuseets klassificeringskarta

Fastighetens har fått klassificeringen grön på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Grön klassning innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs hela beskrivningen

Stadsmuseets klassificeringskarta

Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. PROJEKTERINGSANVISNING - Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter - Utgåva 1 Sida 1 av 5 Inledning Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

Annons Stockholms stad tog 2015 beslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset och Ahrbom och partner fick uppdraget som ansvariga arkitekter. Nerladdningen tar ett tag att bearbeta. För att slippa vänta klicka på Fortsätt arbeta så skickas filerna med e-post.
Folktandvarden molkom

Stadsmuseets klassificeringskarta

dpWebmap Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta? Stadsmuseets byggnadsantikvarier svarar på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller. Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se.

Själva fastigheten, som byggdes 1912, ingår i stadsarkitekten P O Hallmans stadsplan för Lärkstaden och är ritad av arkitekterna Anders Höög och Gunnar Morsing (källa: Arkitekturmuseum). Vårt hus liksom hela kvarteret är grönmarkerat på Stadsmuseets kult Spelbomskan 13 är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses därmed ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Under hösten 2015 fick Ahrbom & Partner i uppdrag, tillsammans med Fastighetskontoret och Utbildningsförvaltningen, att utreda möjligheterna att inhysa skolverksamhet med plats för 190 högstadieelever i byggnaden.
Familjebostäder kundservice högsbo

Stadsmuseets klassificeringskarta stroke handtraning
grastorp invanare
vad betyder socialt åldrande
regler rutavdrag
förskolan trollet botkyrka

En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av 

På klassificeringskartan är större delen av Idrottshögskolans byggnader stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskarta finns även ett mindre område kring  #skonhetsradet100 #stadshusbron Bild 2: Stadsmuseet, fotograf okänd. Färgerna kom sedermera att överföras till Stadsmuseets klassificeringskarta, efter att  Området är inventerat och klassificerat av Stadsmuseet 2008. Flertalet av byggnaderna har bedömts ha kulturhistoriska värden. (gula i klassificeringskartan). Färgerna kom sedermera att överföras till Stadsmuseets klassificeringskarta, efter att museets grundats som en avknoppning av Skönhetsrådet 1931. Vårt hus har grön klassning enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta, vilket innebär att huset har stort kulturhistoriskt värde. Föreningen består av  Stockholms stadsmuseum har kartlagt byggnaderna i Stockholms del av.

Fastigheten är gulklassad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning 

Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten med bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten omges av områden med grön klassificering. 1926 och fortfarande är i bruk, är grönmarkerad på stadsmuseets klassificeringskarta. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet. Bilsamhällets kulturmiljöer är ett lika viktigt kulturarv som de byggnader och miljöer som berättar om Stockholms äldre historia.

Den bebyggelse som uppförts i samband med förtätningarna är ännu ej klassificerad av Stadmuseet. I syd gränsar planområdet mot en förskola uppförd i slutet av 1970-talet. Byggnaden är gulmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta. stadsmuseets klassificeringskarta. Exempel på villabebyggelsen längs Stjernströms väg, vy mot söder.