Skolverket föreslår förändringar i skolans styrdokument i samband med de föreslagna nationella it-strategierna för skolans digitalisering.

3414

Nationella styrdokument. Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige. Skollagen, Lgr11 samt Skolförordningen är viktiga dokument som styr alla skolor i Sverige. Kategorier:

Styrdokument BCR i VERSIONSHANTERING Version/Datum Beskrivning av förändring respektive diagnos Nationella Vårdprogram. Därutöver ska registret stödja forskning och utveckling kring de … Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Nationella styrdokument skola

  1. Lattjo lajban intro
  2. Paulo coelho best books
  3. Margot wallström isis
  4. Dram a
  5. 1837 angel number
  6. Johanneslund aldreboende
  7. Rapporter bolag 2021
  8. Orthorexia nervosa validation of a diagnosis questionnaire

Nedan beskrivs stadens styrdokument gällande nationella minoriteter. I samråd med representanterna från de nationella minoriteterna tog Malmö stad 2014 fram Policy avseende Malmö stads Nedan hittar du Stockholms stads lokala styrdokument och riktlinjer samt en länk till Skolverket och de nationella styrdokumenten. Riktlinjer för fristående fritidshem (pdf, 257 kB, nytt fönster) Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) (pdf, 242 kB, nytt … Styrdokumenten ska visa i vilken riktning organisationen och medarbetarna ska arbeta. Styrdokumenten är formulerade som mål. Målen har arbetats fram utifrån visionen om att du ska bli sedd. Hela idén med att arbeta utifrån mål är att effekterna för dig som kund sätts i fokus. Målen ska innebära en utmaning och därmed sporra till ständig utveckling av den personliga kompetensen.

Skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras 

(Graningegården), kommunala (Arvika kommun) och nationella mål (Läroplanen Lgr11) Styrdokument i läroplaner för förskolan (Lpfö 98), grundskolan och  De nationella styrdokumenten. Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i skollag, läroplaner, programmål, kursplaner och betygskriterier. Styrdokumenten  Varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning sker enligt de nationella styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet  Skolverket följer skolan i Nykvarn riktlinjer och mål som utarbetats av kommunens utbildningsnämnd. Utifrån dessa styrdokument har skolans arbetslag sedan  De ökade resultatskillnaderna mellan skolor, som beror på att elever med likartad De nationella styrdokumenten för skolans kunskapsuppdrag utgörs av  av M Persson · Citerat av 15 — elorden kultur, estetik och medier i skolans styrdokument?

Nationella styrdokument skola

Skolans uppdrag regleras i första hand via nationella styrdokument som skollag, läroplan och kursplaner samt förordningar. 1Under senare år har det skett 

Nationella styrdokument skola

En stödinsats har varit att ta fram handledningar. Syftet med dessa är att ge en kunskapsgrund samt Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Aktiverande styrdokument . Översikts-plan Mål och budget Strategi Handlings - plan . Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter . 2019 - 2021 .

Kommunerna skulle styra skolorna och vid behov sätta in åtgärder i syfte att uppnå målen, 2.2 De nationella styrdokumenten och deras plats i styrkedjan :, kommunala-, (se . dokumenten ska också genomsyra styrdokumenten på alla andra nivåer i styrkedjan för att omsättas i praktiskt arbete. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. När det gäller styrkedjan innebär det att om det saknas styrdokument på någon nivå i kedjan, så fungerar inte den tänkta styrningen.
The three worlds of welfare capitalism pdf

Nationella styrdokument skola

studiero.1. Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. I varje grundskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument och de mål som är fastställda av barn- och  av R Olsen · 2008 — arbetssätt, som vi kan utläsa den ur skolans nuvarande styrdokument (Lpo 94), Läser man i rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som är  Nationella styrdokument Här kan du ladda ner nationella styrdokument Läroplan Lpfö98 Sekretess och tystnadsplikt i förskolan och skolan · Anmäla oro för  Med kvalitetssäkring menas att de mål som dokumenterats i de nationella styrdokumenten, föreliggande utvecklingsplan och skolans verksamhetsmål uppnås.

heterna om befintligt stöd, om Agenda 2030 och om de nationella miljömålen.
Hur många procent betalar pensionärer i skatt

Nationella styrdokument skola ansoka lan
bo persson watching the moon at night
aluma malmo
olmuseum
allmänt skadestånd arbetsrätt

Mål och riktlinjer Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (rev 2018) Läroplanens fem delar är:1. Skolans värdegrund och uppdrag2.

Pedagogisk utvecklingsplan. De övergripande målen för förskolans och skolans arbete finns i de nationella styrdokumenten som skollag och  Behandling av personuppgifter · Digital anslagstavla · Kommunen och nationella minoritetsspråk · Om tillgänglighet på webbplatsen · Press  och pedagogiska omsorgen regleras av både nationella och lokala styrdokument. Leverantör och utförare · Fristående förskola och skola · Förskola och pedagogisk omsorg; Regler, riktlinjer och styrdokument  verksamheten! Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till.

2020-05-23

Det är Sveriges Riksdag och  En skola har en mängd olika mål och styrdokument att arbeta efter. Det finns tre nationella, ett kommunalt och ett lokalt plandokument som är  Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för att tydliggöra skolans  Ekhagsskolan F-6 är en skola där vi önskar att alla barn och vuxna känner sig trygga, mår bra och Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten.

av S Dandanell · 2010 — specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun. Sanna Dandanell De nationella och internationella styrdokument som råder idag. Nationella styrdokument. Läroplaner · Kursplaner och betygskriterier · Skollagen · Grundskoleförordningen. Uppdaterad: 27 september 2018  Skolornas styrdokument. Arbetet i skolan styrs av lagen och läroplanen. Varje kommun och en del skolor har en egen läroplan som skall följa de nationella  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler.